Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa

Platné od 01.08.2018

pre internetový obchod (eshop) www.xclean.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť ROKYS  s. r. o., Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava na predaj tovaru a služieb spoločnosti ROKYS s. r. o., Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou ROKYS s. r. o., Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava, IČO: 50341103, IČDPH: 2120292944, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 111731/B ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným  na objednávke.

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ). Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ.

1.2 VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej objednávky.

1.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

2. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka autokozmetiky (ďalej len „tovar”), záväzne objednaných kupujúcim v objednávke vrátanie všetkých jej príloh.

3. OBJEDNÁVKY NA TOVAR A SLUŽBY

3.1 Objednávky zaslané spoločnosti ROKYS s. r. o. musia byť zaslané iba písomnou formou využitím týchto komunikačných kanálov:

 1. a) Zadaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.xclean.sk
 2. b) Elektronická pošta (e-mail na info@xclean.sk, ak nie je určená iná elektronická adresa predávajúcim)
 3. c) Papierová pošta (služby Slovenskej pošty resp. iného doručovateľa /kuriéra/) doručená na adresu ROKYS s.r.o., Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava.

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, SMS – kou) musí byť následne doručené jedným z dvoch spôsobov uvedených v článku 3., ods. 3.1 a), b). Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

3.2 Objednávky zaslané spoločnosti ROKYS s. r. o. musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu kupujúceho a  objednávaných produktov resp. služieb.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. a) dátum vystavenia objednávky,
 2. b) číslo objednávky,
 3. c) objednávací kód a popis tovaru podľa aktuálneho katalógu,
 4. d) množstvo objednávaného tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru,
 5. e) obchodné meno kupujúceho, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH/
 6. f) miesto dodania, spôsob dodania tovaru do miesta dodania,
 7. g) požadovaný termín plnenia a spôsob platby podľa článku 6., ods. 6.2 .

3.3 Každá objednávka zaslaná kupujúcim predávajúcemu musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať ROKYS s. r. o. iba po písomnom potvrdení zo strany ROKYS  s. r. o. Vykonané objednávky zo strany ROKYS s. r. o. musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

3.4 Spoločnosť ROKYS s. r. o. je oprávnená neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týmito obchodnými podmienkami.

3.5 Pokiaľ ROKYS s. r. o. nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto predávajúci informovať kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a vráti kupujúcemu peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky do 30 dní od zaplatenia. V tomto prípade kupujúci nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

4. KÚPNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

4.1 Cena uvedená pri každom tovare v platnom katalógu (ďalej len katalóg). Cena je vždy uvádzaná v Eurách (€) a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanú objednávku v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a eventuálnymi podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísaniu objednávky.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

4.3 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

4.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

4.5 Mimoriadne zľavy z cenníkových cien má predávajúci právo určiť s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky predávajúceho.

5. DODACIA LEHOTA

5.1 Podľa stavu skladových zásob je štandardná dodacia lehota od 24 hodín do 7 dní.

5.2 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

5.3 Kupujúci môže s predávajúcim písomne dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. 

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Kupujúci po dohode určí na objednávke zreteľne  z variant spôsobu dodania tovaru:

 1. osobné prevzatie podľa dohody s predávajúcim
 2. Predávajúci využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) – predávajúci zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.
 3. pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)
 4. pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)
 5. rozvoz ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci (ROKYS  – za zmluvný poplatok)  –  klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia(dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
 6. Dopravu si zabezpečuje kupujúci – v prípade, že kupujúci bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb kupujúci. Konkrétne, kupujúci bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.

6.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

 1. a) 1 sídlo alebo dohodnuté miesto s kupujúcim
 2. b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi alebo pošte
 3. c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

6.3 Pokiaľ nie je zjednané inak, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant článku 6., osd.6.1. takto:

 1. a) 2 až 5 priamo autodopravcovi
 2. b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre

6.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6.5 Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného.

7.2 Po vzájomnej dohode sa v objednávke zvolí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

a1.) faktúra po dodaní tovaru a platba v hotovosti pri osobnom odbere

a2.) faktúra po dodaní tovaru a platba na dobierku kurierskej spoločnosti

a3.) faktúra po dodaní tovaru a platba vopred prostredníctvom platobnej brány Barion

b.) 100 % zálohová faktúra predom

c.) x % zálohová faktúra predom (podľa dohody s predávajúcim)  + na faktúru

7.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru prekročí čiastku 100,- €, je možné zvoliť len varianty b) alebo c), ak sa písomne vopred nedohodnú obidve strany inak.

7.4 Pri variante a1.), a2.), a3.) vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prvým verejným dopravcom.

7.5 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia ak nie je dohodnuté inak, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.

7.6 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

7.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

7.8 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom za prevzatie tovaru sa považuje okamih, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetok objednaný tovar, alebo:

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak bol tovar objednaný v rámci jednej objednávky dodávaný oddelene;
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak bol dodávaný tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

8.2 Ustanovením bodu 8.1 tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.3 Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho písomne, prípadne prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu v posledný deň lehoty podľa bodu 8.1 tohto článku.

8.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, pričom náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

8.5 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 5 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených občianskym zákonníkom.

8.6 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

8.7 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácii nás prosím okamžite informujte emailom na info@xclean.sk.

9.2 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

9.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.6  Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 9.2. až 9.3 týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9.4 až 9.5 týchto VOP) tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9.8 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 9 týchto VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

9.9 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.10 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.11 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho (poštou na ROKYS s. r. o., Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava, reklamovaný tovar prevezmeme na sídle aj osobne, ale to iba po predchádzajúcej telefonickej dohode).

) a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 9.1. až 9.5. týchto VOP (ďalej len “Oznámenie o uplatnení reklamácie”). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len “určená osoba”). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

9.12 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca

9.13 Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 9.12 písm. a) týchto VOP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

9.14 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.15 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.16 Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

9.17 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.18 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 9.8 týchto VOP neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim,
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.19 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.20 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

9.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.22 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 9.14. týchto VOP.

9.23 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.1 týchto VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.24 Ustanovenia čl. 9 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.25 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

10. INÉ USTANOVENIA

10.1 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.

10.2 Kupujúci, ktorý požiada o zasielanie aktuálnych ponúk elektronickou poštou spoločnosť ROKYS s.r.o., dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky spätne odpísať na elektronickú adresu „Nemám záujem o zasielanie ponúk“, čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

10.5 Kupujúci schválením objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2 V prípade, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu podľa bodu 10.1 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

11.3 Na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia pokiaľ ide o tovar, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pokiaľ ide o zmluvy o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku alebo iná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnenom na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/).

11.4 Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty podľa bodu 10.3 tohto článku, má kupujúci právo voľby, na ktorý zo subjektov sa obráti so svojim návrhom.

11.5 Kupujúci je oprávnený využiť na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 2. a) k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 3. b) Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 4. c) všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 5. d) ako prevádzkovateľ internetovej stránky xlcean.sk Vám týmto dávame nasledovné poučenie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je Predávajúci – spoločnosť ROKYS s. r. o., so sídlom Vavrinecká 4, 831 52 Bratislava, IČO: 50341103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 111731/B (ďalej pre účely tohto poučenia len „ROKYS “).

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Pokiaľ ste fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, spoločnosť ROKYS  o Vás spracúva:

 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa)
 • údaje na doručenie (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)
 • údaje pre registráciu na stránke xclean.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť ROKYS  o Vás spracúva:

 • Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, Vaša adresa (ak ju uvediete namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo, e-mailová adresa), ktoré prípadne môžu byť aj súčasťou fakturačných údajov a údajov na doručenie,
 • údaje pre registráciu na stránke xclean.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa (ak uvediete Vašu adresu namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo).

Spoločnosť získava Vaše osobné údaje výlučne prostredníctvom zaslaných objednávok prostredníctvom webovej stránky www.xclean.sk alebo prostredníctvom Vašej registrácie na danej webovej stránke.

Vyššie uvedené osobné údaje o Vás spoločnosť ROKYS môže spracúvať aj v prípade, ak sa prostredníctvom internetovej stránky www.xclean.sk registrujete a zriadite si tak pre seba alebo pre zákazníka – podnikateľský subjekt zákaznícke konto na stránke www.xclean.sk, v rámci ktorého môžete mať lepší prehľad o svojich objednávkach a nebudete musieť pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkové formuláre.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, Vaša identifikácia ako zákazníka, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, jej plnenie a vystavenie daňového dokladu – faktúry, vrátane účelu plnenia povinnosti spoločnosti ROKYS  riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je komunikácia medzi spoločnosťou ROKYS a zákazníkom spoločnosti ROKYS, v mene ktorého vystupujete za účelom riadneho plnenia objednávky, a teda zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ROKYS a zákazníkom spoločnosti ROKYS, ktorým je podnikateľský subjekt, v mene ktorého vystupujete. Keďže Vaše meno a priezvisko uvádzame aj na vystavenom daňovom doklade – faktúre, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je aj plnenie povinnosti spoločnosti ROKYS  riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť ROKYS používa Vaše osobné údaje – e-mailovú adresu na marketingové účely (zasielanie noviniek a newsletterov) len v prípade, ak jej na to dáte svoj súhlas. V takom prípade spoločnosť ROKYS  spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – Vášho súhlasu.

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, vyššie uvedené osobné údaje môže spoločnosť ROKYS spracúvať aj za účelom vedenia Vášho zákazníckeho konta, resp. zákazníckeho konta zákazníka – podnikateľského subjektu.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť najmä nasledovné subjekty:

 • subjekty zabezpečujúce servis serverov ROKYS;
 • subjekty zabezpečujúce spoločnosti ROKYS účtovnícke služby a vedenie účtovníctva;
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.: 803/S, prípadne kuriérske spoločnosti zabezpečujúce doručovanie zásielok;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť ROKYS vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia Vašej objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov a po dobu, ktorá spoločnosti ROKYS vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.);
 • po dobu trvania Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke xclean.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť ROKYS;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.xclean.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti ROKYS  spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, a po dobu, ktorá spoločnosti ROKYS vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.), a to bez ohľadu na to, či budete aj naďalej komunikovať za zákazníka spoločnosti ROKYS alebo nie;
 • po dobu trvania registrácie zákazníka spoločnosti ROKYS a jeho zákazníckeho konta, v ktorom sú uvedené Vaše osobné údaje, resp. po dobu, kým nebudú tieto Vaše osobné údaje nahradené inými osobnými údajmi inej osoby, ktorá bude oprávnená komunikovať v mene zákazníka spoločnosti ROKYS;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.xclean.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti ROKYS spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Ukončením Vašej spolupráce so zákazníkom spoločnosti ROKYS Vás už spoločnosť ROKYS  nebude kontaktovať ohľadom plnenia zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a ani ohľadom iných záležitostí spoločnosti ROKYS – e-mailovú komunikáciu s Vami si však spoločnosť ROKYS uchová pre prípad potenciálnych reklamácií alebo iných plnení a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom spoločnosti ROKYS, za ktorého ste so spoločnosťou ROKYS  komunikovali, a to po dobu špecifikovanú v predchádzajúcich odsekoch. Rovnako sa Vaše osobné údaje budú naďalej nachádzať v účtovnej dokumentácii spoločnosti ROKYS, a to rovnako po dobu uvedenú vyššie v predchádzajúcich odsekoch.

MOŽNOSŤ ODVOLAŤ SÚHLAS

Pokiaľ ste spoločnosti ROKYS udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových ponúk, môžete tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Tieto Vaše práva sú upravené v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR.

Ak chcete vedieť viac, môžete si uvedené pozrieť priamo v Nariadení GDPR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf).

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete samozrejme spoločnosť ROKYS kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – spotrebiteľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje spoločnosť ROKYS nevyhnutne potrebuje pre účely predzmluvných vzťahov, ako aj pre uzavretie zmluvy (objednávky). Bez ich poskytnutia s Vami spoločnosť ROKYS nevie ako so zákazníkom uzavrieť zmluvu, a teda Vám ani nevie doručiť tovar a ani s Vami komunikovať. Rovnako spoločnosť ROKYS následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.

Samozrejme, je Vašim dobrovoľným rozhodnutím, či chcete so spoločnosťou ROKYS uzavrieť zmluvu alebo nie. Bez uzavretia zmluvy Vám však spoločnosť ROKYS nevie dodať žiaden tovar.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.xclean.sk registrovaný, aby ste mali lepší prehľad o svojich objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti ROKYS poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať Vašu registráciu a nie je možné zriadiť Vaše zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať sa na webovej stránke www.xclean.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.xclean.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti ROKYS, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti ROKYS poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti ROKYS svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.xclean.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti ROKYS súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje musí spoločnosť ROKYS spracúvať za účelom odoslania a prijatia objednávky a plnenia zmluvnej spolupráce so zákazníkom spoločnosti ROKYS , v mene ktorého vystupujete a komunikujete so spoločnosťou ROKYS. Rovnako spoločnosť ROKYS  následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, keďže je v rámci daňových dokladov – faktúr uvedené Vaše meno a priezvisko.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.xclean.sk registrovaný, resp. chcete registrovať zákazníka – podnikateľský subjekt, pre ktorú objednávku vybavujete, aby ste mali lepší prehľad o objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti ROKYS poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať registráciu a nie je možné zriadiť zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať spoločnosť, za ktorú vystupujete na webovej stránke www.xclean.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.xclean.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti ROKYS, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti ROKYS poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti ROKYS svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.xclean.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti ROKYS súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI ROKYS

Spoločnosť ROKYS je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu určeného spoločnosti doručeného na adresu sídla spoločnosti: Vavrinecká4, 831 52 Bratislava alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@xclean.sk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

13.2 Spoločnosť je platitelom DPH .